DV Mali svijet

 OSNOVNI PODACI O DJEČJEM VRTIĆU:


Županija: Grad Zagreb

Br. mob: 098/614-931
e-mail: msvijet05@gmail.com
OIB: 90083259367
Osnivač : Sandra Tomšić, prof pedagogije
Godina osnivanja: 2005.
Objekti: 
matični bjekt:      Borovik 5, Lučko
područni objekt: Unčanska 5, Lučko 
Radno vrijeme :  Ponedjeljak- Petak
                           06:00 - 17:00
                            
 

 

  1. 1.O kurikulumu

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje je novi dokument iz ovog područja koji polazi od postojećih nacionalnih dokumenata (Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.), Konvencije o pravima djeteta (2001.), Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (2011.), Smjernica za strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (2012.) i Priručnika za samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (2012.), primjera dobre odgojno-obrazovne prakse u Republici Hrvatskoj i svijetu te od znanstvenih studija o dosezima u području inicijalnog obrazovanja i profesionalnog razvoja odgojitelja i drugih stručnih djelatnika vrtića, publiciranih u poljednjih dvadeset godina.

Nacionalni kurikulum sadrži polazišta, vrijednosti, načela i ciljeve, generirane iz višegodišnjih iskustva razvoja odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića u Republici Hrvatskoj i  dosega hrvatskih i međunarodnih znanstvenika.

Kurikulum vrtića predstavlja implementaciju Nacionalnoga kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u pojedinome vrtiću s obzirom na njegove posebnosti. Kurikulum vrtića u svakoj ustanovi oblikuje se s obzirom na specifičan kontekst tj. njezinu kulturu te kulturu i tradiciju okruženja u kojem se ustanova nalazi. Kvalitetu kurikuluma vrtića određuju kontekstualni uvjeti u njemu (kvaliteta prostorno-materijalnog i socijalnog okruženja te organizacijska kultura), koje se kontinuirano propituje i unapređuje.

Kurikulum našeg vrtića je teorijska osnova na kojoj se zasniva odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića, predstavlja osobnu iskaznicu vrtića i odraz naše vlastite odgojno-obrazovne filozofije. Sadrži našu misiju i viziju, vrijednosti, načela, polazišta, definira naš program rada, smjer profesionalnog razvoja i osiguravanje kvalitete vrednovanjem programa i drugih segmenata našeg rada.

 

  1. 2.Iz nacionalnog okvirnog kurikuluma

 

2.1       Svrha i važnost predškolskog kurikuluma

Svrha i važnost predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpuni i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i, posredno, kvaliteti njegovog obiteljskog života.Svrha je predškolskog odgoja i obrazovanja osigurati takve uvjete koji jamče razvoj svih sposobnosti svakog djeteta te osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.U ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja stvaraju se materijalni i kadrovski uvjeti te društveno okružje za kvalitetan život djeteta.

Nacionalni okvirni kurikulum pretpostavlja stvaranje uvjeta za cjelovit razvoj djeteta u ustanovama predškolskoga odgoja i obrazovanja, poštujući pritom razvojne i druge čimbenike (osobne potrebe,obitelj, zajednica, vrijednosti, prava i sl.). Na taj se način potiče razvoj kompetencija koje su nužne pojedincu za snalaženje i aktivno sudjelovanje u svakodnevnom osobnom te kasnije profesionalnom i društvenom životu. Nizom aktivnosti i poticaja stvaraju se osnove za razvijanje svih djetetovih sposobnosti kako za učenje, tako i za njegovu samostalnost u učenju. Djetetova sadašnja i buduća dobrobit svrha je djelovanja svih izravnih i neizravnih sudionika odgoja i obrazovanja. Odgojno-obrazovno djelovanje različitih sudionika odgoja, osobito roditelja i odgojitelja, zahtijeva njihovo međusobno razumijevanje i suradnju čime se ostvaruju jedinstveno shvaćeni i prihvaćeni bitni ciljevi odgoja i obrazovanja prema potrebama i razvojnim mogućnostima djeteta.

2.2. Struktura predškolskoga kurikuluma

 

Temeljna struktura predškolskoga kurikuluma podijeljena je na tri velika potpodručja u kojima dijete stječe kompetencije: slika o sebi, o drugima (obitelj, druga djeca, uža društvena zajednica, vrtić i lokalna zajednica), svijet oko mene (prirodno i šire društveno okružje, kulturna baština, održivi razvoj).

U svakom potpodručju određuju se sadržaji koji povezuju pedagoške i psihološke dimenzije odgojno-obrazovnoga procesa. Prema uvjetima, sadržajima i aktivnostima neposrednoga odgojno- obrazovnoga rada ostvaruju se ciljevi kojima se potiče cjelokupni tjelesni, intelektualni, psihofizički, emocionalni, moralni i duhovni razvoj djeteta.

2.3. Područja kompetencijskih dimenzija

 

Temeljna znanja: usvajanje i praktična uporaba pojmova i predodžbi kojima dijete razumije i objašnjava sebe, svoje ponašanje i izbore, odnose s drugim osobama u svom okruženju te sa svijetom u kojem živi i koji ga okružuje. Očekuje se da dijete usvoji informacije, tj. izgradi znanja koja mu omogućavaju nesmetanu komunikaciju s vršnjacima i odraslima, te međudjelovanje sa sadržajima učenja, osiguraju mu kvalitetnu prilagodbu trenutačnomu okruženju te ga kvalitetno osposobe za izazove koji ga očekuju kao što je, primjerice, polazak u školu.

 Vještine i sposobnosti: stjecanje i razvoj vještina učenja, povezivanja sadržaja, logičkog mišljenja, argumentiranja, zaključivanja i rješavanja problema; sposobnost propitivanja vlastitih ideja i zamisli djeteta te argumentirano iznošenje vlastitih načina razmišljanja; sposobnost identifikacije različitih izvora učenja i njihove raznovrsne primjene; preuzimanje inicijative, (samo) organizacije vlastitih aktivnosti i vještina vođenja; sposobnost razumijevanja vlastitih potreba (tjelesnih, emocionalnih, spoznajnih, socijalnih, komunikacijskih i sl.) i potreba drugih te njihova zadovoljavanja na društveno prihvatljiv način;sposobnost uspostavljanja, razvijanja i održavanja kvalitetnih odnosa s drugom djecom i odraslima, razumijevanje i poštivanje različitosti među ljudima, sposobnost odgovornog ponašanja prema sebi, drugima i okružju, tolerancija u komunikaciji s drugima, samostalnost u obavljanju aktivnosti, stvaranje i zastupanje novih ideja,sposobnost promišljanja i samoprocjene vlastitog rada ipostignuća.

Vrijednosti i stavovi: prihvaćanje i razvijanje vrijednosti obitelji, zajednice i društva.

 

  1. 3.Naša misija:

 Naša misija je utemeljena na suvremenoj humanističko razvojnoj koncepciji koja podrazumjeva razvoj cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj živimo.

  1. 4.Naša vizija

Naša vizija je stvaranje vrtića kao mjesta gdje je svako dijete jednako važno, jedinstveno i posebno, mjesto razvoja najboljih mogućnosti razvoja za sve uključene u proces: djecu djelatnike i roditelje.

  1. 5. Naši ciljevi

Zadržati i čuvati ozračje malog vrtića koji njeguje obiteljsku atmosferu u kojoj se djeca i odrasli međusobno poznaju i uvažavaju. Veličinu vrtića nikad ne širiti više od 5 odgojnih skupina ili 120 djece i tome odgovarajući broj djelatnika. U godinama našeg postojanja to se pokazalo kao najkvalitetnije ozračje u kojem je moguće djelovati brzo i fleksibilno kada to kurikulum zahtjeva, a međusobna komunikacija je opuštena, manje formalna, a time i puno iskrenija i kvalitetnija.

Vrijedosti u takvom okruženju

-   za dijete

-   veća sigurnost

-   veća mogućnost razvoja samostalnosti

-   lakše stvaranje fleksibilnog prostora koji potiče istraživanje, inicijativu i kreativnost

-   veća međusobna tolerancija

-   češća inicijativa

-   lakše odgovorno ponašanje

-   za roditelje

-   lakša komunikacija s djelatnicima

-   veći osjećaj sigurnosti za sebe i dijete

-   veće povjerenje

-   za ozračje

Prostorno , materijalno i vremensko okruženje:

-            fleksibilan dnevni ritam

-            lakša organizacija prostora koji je funkcionalan isiguran

-            bogata ponuda raznovrsnog i primjerenog materijala

-            okružje lakše zrcali zaposlene i njihovu sliku djetetu

Među odgojno obrazovnim djelatnicima:

-            lakša i brža međusobna komunikacije

-            osnaživanje kvalitete međusobnih odnosa kroz svakodnevnu komunikaciju

-            lakši razvoj refleksivne prakse kroz svakodnevnu komunikaciju

Sukladno nabrojanom postavljeni su slijedeći glavni ciljevi ustanove  razvojni ciljevi kurikuluma Dječjeg vrtića „Mali svijet:

1. Planiranje temeljiti na praćenju i prepoznavanju individualnih kompetencija djece

2. Poboljšanje komunikacije i kvalitete odnosa

3. Osnaživanje timskog rada


Opći podaci

Djelujemo na dvije lokacije u Lučkom, pri čemu su djeca mlađe dobi  (od 1- 3 godine) smještena u objektu Unčanska 5, a starija djeca (od 4 godine pa do odlaska u školu) u objektu Borovik5.
Punu pozornost poklanjamo faktoru sigurnost djece.
Oba objekta su opremljena sustavom vatrozaštite i vatrodojave kao i zaštite od udara groma, a što je sve izvedeno i certificirano  sukladno važećim propisima.
Objekt Borovik je opremljen sustavom vanjskog vidonadzora.
Vrtić angažira specijalizirane tvrtke za periodičnu provjeru ispravnosti ugrađene opreme, kao i za provjeru kvalitete higijenskih uvjeta propisanih za dječje vrtiće.
Sve prostorije u kojima borave djeca su klimatizirane, a  objekti raspolažu s vanjskim igralištima opremljenim raznovrsnim  igralima i didaktičkom opremom, kao i podlogom od umjetne trave.
Naši su objekti opremljeni prihvatnim kuhinjama u kojima se serviraju obroci pripremljeni prema svim predškolskim standardima od strane licenciranog dobavljača.