Što radi psiholog u vrtiću?

Objavio/la: Mali Svijet 25.08.2022.
Što radi psiholog u vrtiću?
Rad psihologa u vrtiću usmjeren je na djecu, roditelje, odgojitelje te suradnju sa stručnim timom vrtića i vanjskim instituacijama.
U radu s djecom, psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinog djeteta, postavlja razvojne zadaće i brine o psihičkom zdravlju djece. Psiholog procjenjuje psihomotorni, kognitivni i socio–emocionalni razvoj djeteta kroz opažanja djece u skupini i kroz primjenu psihodijagnostičkih tehnika i postupaka. Važne zadaće u radu psihologa su prevencija emocionalnih teškoća i poremećaja u ponašanju te prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece.
Posebna pažnja psihologa usmjerena je prema određenim skupinama djece, primjerice:
  • Djeci s posebnim potrebama  - što uključuje djecu s potencijalnim ili prolaznim posebnim potrebama te djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu. Psiholog radi na prepoznavanju djece s posebnim potrebama, osmišljavanju razvojnih zadaća, individualiziranih i posebnih odgojno obrazovnih planova i programa te provođenju programa i intervencija u radu s djecom. Prema potrebi, psiholog provodi individualni i grupni rad s djecom s posebnim potrebama.
  • Djeci na adaptaciji – psiholog sudjeluje pri upisu djece, provodi inicijalne razgovore i procjenjuje individualne potrebe djece koja polaze u vrtić te prati i procjenjuje uspješnost prilagodbe na vrtić
  • Djeci u godini pred polazak u školu – psiholog provodi procjenu spremnosti za školu, postavlja razvojne zadaće, izrađuje i provodi aktivnosti u području razvoja spremnosti za školu

U radu s roditeljima, psiholog pruža podršku razvoju roditeljskih kompetencija, kroz pripremu i razgovore s roditeljima djece pred polazak u vrtić, individualne razgovore s roditeljima i savjetovanje, informiranje roditeljima o zapažanjima o djetetu u vrtiću, rezultatima razvojnih procjena i edukaciju. Roditelji se uvijek mogu obratiti psihologu za informiranje o razvojnom statusu djeteta, za savjetovanje vezano za specifične razvojne teškoće, u prevladavanju kriza ili za podršku u razvijanju pozitivnih roditeljskih vještina.

Psiholog daje podršku odgojiteljima dajući im smjernice za opažanje i praćenje razvoja djece. Surađuje s odgojiteljima pri utvrđivanju i zadovoljavanju razvojnih potreba djece i osmišljavanju strategija za jačanje kompetencija djece te prati uvažavanje prava djeteta u skupinama. Psiholog daje podršku odgojiteljima u jačanju njihovih kompetencija (praćenje i vrednovanje njihovog rada) te sudjeluje u stručnom usavršavanju odgojitelja.

U suradnji s ravnateljicom i stručnim timom, psiholog sudjeluje u praćenju kvalitete rada ustanove, u kreiranju promjena u cilju unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog procesa u skladu sa suvremenim spoznajama iz područja psihologije. Osmišljava i provodi projekte, istraživanja, sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje djetetovih prava, ukazuje na pravne propise i etička pravila u svrhu osiguranja djetetove dobrobiti, zastupa prava djeteta, sudjeluje u kreiranju kvalitetnog okruženja za cjeloviti razvoj djeteta, vodeći računa o psihološkim implikacijama za dijete.

 
Marina Barbir, mag. psych.
stručni suradnik, psiholog