Tekst ugovora za pg 2024/25

Objavio/la: Mali Svijet 29.06.2024.


DJEČJI VRTIĆ „MALI SVIJET, Lučko, Borovik 5 (dalje Dječji vrtić), OIB: 90083259367 zastupan po ravnateljici Sandri Tomšić (dalje Dječji vrtić)

i
_____________________________________________________   (_____________________)
                       (ime i prezime roditelja, skrbnika, udomitelja)                                           (ime djeteta)                

iz _________________________________________________________(dalje Korisnik usluga)
                                                (adresa)

 

U G O V O R

o pružanju usluge odgoja, obrazovanja i skrbi predškolskog djeteta BrČlanak 1.

(1) Predmet ovog Ugovora je uređivanje međusobnih prava i obveza Dječjeg vrtića i Korisnika usluge.

(2) Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme računajući od dana potpisivanja ugovora, pa do ispisa djeteta ili otkaza ovog Ugovora.

(3) Prvi dan dolaska djeteta u Vrtić je ___________________

(4) Dječji vrtić određuje vrijeme od 3 mjeseca za pedagošku opservaciju svakog upisanog djeteta, a to razdoblje počinje teći od datuma određenog točkom 3 ovog Članka. Ako  članovi stručnog tima zaključe da Dječji vrtić svojim programom i stručnim kvalitetama ne može zadovoljiti potrebe djeteta,  ima pravo otkazati Ugovor s otkaznim rokom od 15 dana koji teče od dana kada je o tome pismeno obavijestio Korisnika usluge.

Članak 2.

(1)Dječji vrtić se obvezuje pružiti uslugu redovitog 10-satnog programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi predškolskog djeteta u skladu sa Zakonom, propisanim programom, te standardom predškolskog odgoja i to u razdoblju od ponedjeljka do petka, osim u danima koji su zakonom određeni kao neradni, te na dane za koje je ovim Ugovorom predviđeno skraćeno radno vrijeme Vrtića.

(2) Dječji vrtić se obvezuje djetetu pružiti 3 obroka dnevno, od kojih topli obrok najmanje 1 dnevno

Članak 3.

Dječji Vrtić ovlašten je jednostrano utvrditi popis stvari i njihovu količinu koje je Korisnik usluga dužan donijetii sa sobom i ostaviti u Vrtiću, o čemu će obavijestiti Korisnika usluga putem oglasne ploče Dječjeg vrtića.


Članak 4.

(1)Dječji vrtić zadržava pravo izmjene rasporeda pružanja usluga, u skladu s potrebama i organizacijom rada Vrtića, o čemu će Korisnici usluga biti pravodobno obaviješteni putem oglasne ploče Dječjeg vrtića, najmanje 7 dana prije promjene rasporeda.

(2) Radno vrijeme Vrtića na Badnjak i Veliki petak je do 13,00 sati.

(2) Dječji Vrtić zadržava pravo premještaja neposrednog korisnika usluge u drugi objekat Vrtića, uz prethodnu najavu Korisniku usluga najmanje jedan dan ranije, osim u slučaju hitnog premještaja u kojem slučaju je Vrtić ovlašten izvršiti premještaj bez odlaganja i obavijesti.


Članak 5.

(1) Stranke suglasno utvrđuju da Korisnik usluga sudjeluje u plaćanju mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića sukladno Odluci nadležnog tijela Dječjeg vrtića Mali svijet, koji iznos je Korisnik usluga dužan uplatiti najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu na račun Dječjeg vrtića otvoren kod PRIVREDNE BANKE d.d. IBAN: HR8623400091110727348.

(2) Dječji vrtić Mali svijet objavljuje Odluku o cijeni usluga na Web stranici  Dječjeg vrtića.
 
(3) Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako je Dječji Vrtić ovlašten jednostrano izmijeniti mjesečnu cijenu pružanja usluga iz ovog Ugovora o čemu će Korisnik usluga biti obaviješten najmanje 15 dana prije primjene nove cijene.

(4)  U prvom tjednu tekućeg mjeseca Dječji vrtić dostavlja Korisniku podatke za plaćanje u formi uplatnice - kao podsjetnik, a stvarni temelj za plaćanje mjesečne obveze određen je  je  st.1. čl.5. Ugovora.
 
(5) Dječji vrtić će u slučaju nepodmirenja mjesečne obveze ( čl.5. st 1.) u ugovorenom roku, Korisniku ispostaviti pisanu opomenu zbog neplaćanja.

(6) Dječji vrtić odobrava  popust u iznosu  50% od pune cijene Korisniku jednom godišnje u jednom kalendarskom mjesecu prema vlastitom izboru Korisnika  ( radi korištenja godišnjeg odmora i sl.)

(7) Dječji vrtić ne odobrava popust na punu cijenu usluge zbog izostanka djeteta radi  bolovanja, osobnih i drugih razloga.

Članak 6.

Korisnik usluga obvezuje se:
- pridržavati se svih odluka osnivača,odnosno davatelja usluga.
- organizirati dolazak i odlazak djeteta iz Dječjeg vrtića isključivo u pratnji punoljetne osobe.
- javiti se odgojitelju pri dovođenju i odvođenju djeteta.
- dolaziti po dijete u okviru radnog vremena Dječjeg vrtića, te koristiti usluge Dječjeg vrtića u trajanu od
  najviše 10 sati dnevno.
- odazvati se na suradnju po pozivu djelatnika Dječjeg vrtića zbog uočenih problema .
- odazvati se na poziv djelatnika Dječjeg vrtića za upućivanje na pregled djeteta radi uočenih mogućih
   poteškoća i/ili zdravstvenih problema djeteta.
- ukazati na svaku promjenu zdravstvenog stanja djeteta te priložiti liječničku potvrdu o istom.
- da neće dovoditi u Dječji vrtić bolesno dijete u slučaju moguće zaraze ostale djece te će nakon
   završenog liječenja dostaviti potvrdu liječnika kojom se dozvoljava djetetu boravak u Vrtiću
- plaćati redovito mjesečno cijenu usluge za boravak djeteta u Vrtiću za tekući mjesec i to do datuma
   dospjeća sukladno ovom Ugovoru (Čl.5.)
Članak 7.

(1) Korisnici usluge su dužni brinuti se o zdravlju i općem stanju djeteta, te su suglasni da je Dječji vrtić ovlašten obavijestiti Centar za socijalnu skrb o bilo kakvoj okolnosti bitnoj za život i zdravlje djeteta neposrednog korisnika usluga.

(2) Korisnik usluga je dužan prije početka korištenja usluge, obavijestiti Dječji vrtić o bilo kakvoj bolesti djeteta, ili razvojnim teškoćama radi kojih Dječji Vrtić mora obratiti posebnu pozornost poput primjerice alergija, bolesti i smetnji dišnog sustava i drugih kroničnih bolesti, te općeg psihofizičkog stanja radi kojeg bi bio potreban pojačan medicinski nadzor, ili psihološko praćenje, te priložiti medicinsku dokumentaciju o istom.

(3) U slučaju da Korisnik usluge ne obavijesti Dječji vrtić o stanju djeteta koje bi zahtjevalo posebnu skrb ili pojačan medicinski nadzor, Dječji vrtić ne odgovara za bilo kakve štetne posljedice nastale iz takvog propusta

(4) Vrtić nije dužan provoditi liječenje djeteta lijekovima koji se izdaju na liječnički recept.

(5 )Dječji vrtić je ovlašten odbiti predati dijete osobi pod utjecajem bilo kojih opojnih sredstava i/ili ako u bilo kojem drugom slučaju procijeni da bi ista osoba mogla ugroziti na bilo koji način život ili zdravlje djeteta, u kojem slučaju će kontaktirati drugu osobu ovlaštenu za preuzimanje djeteta sukladno ovm Ugovoru, a u slučaju potrebe kontaktirat će nadležni Centar za socijalnu skrb.

Članak 8.
 
  1. Korisnik usluga obvezuje se suzdržavati od bilo kakvog širenja informacija koje bi mogle na bilo koji način štetiti ugledu Dječjeg vrtića, a osobito o načinu poslovanja Dječjeg vrtića, polaznicima Vrtića, roditeljima i osoblju Vrtića.
 
  1. Korisnik usluga je dužan svoje primjedbe na rad Dječjeg vrtića iznositi isključivo u pisanoj formi na adresu Dječjeg vrtića ( pismo, e-mail, sms poruka).


(3) Ukoliko djelatnici Dječjeg vrtića uoče ponašanja iz stavka 1 ovog članka, imaju pravo pozvati Korisnika usluga, a Korisnik usluga se dužan odazvati razgovoru sa stručnim timom i ravnateljicom Dječjeg vrtića.


Članak 9.

(1) Korisnik usluge i Dječji vrtić su ovlašteni bez obrazloženja raskinuti ovaj Ugovor i to na način:
- Najkasnije 15 dana prije datuma prestanka korištenja usluga Dječjeg vrtića, u slučaju da otkazuje
    Korisnik usluge i to na način da potpiše ispisnicu.

- najkasnije 30 dana prije datuma prestanka korištenja usluga Dječjeg vrićta, u slučaju da Ugovor otkazuje
   Dječji vrtić i to pismeno uručenim otkazom Ugovora Korisniku usluge

 
  1. Prije potpisivanja ispisnice, Korisnik usluge je dužan podmiriti cjelokupno dugovanje prema Dječjem vrtiću.
 
  1. Ispisnicu sastavlja Dječji vrtić, a potpisuje Korisnik usluge.

Članak 10.

(1) Dječji vrtić je ovlašten, osim raskida ugovora, i privremeno obustaviti pružanje usluga Korisniku, kao
što je nepravodobno i neredivito izvršavanje obveze iz članka 5. ovog Ugovora i iz drugih razloga koji proistječu iz ovog Ugovora.

(2) Privremena obustava pružanja usluge trajat će do prestanka razloga koji su uzrokovali tu obustavu.

(3) Obustava stupa na snagu na dan pismenog upućivanja obavijesti  Korisniku usluga.Članak 11.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.

Članak 12.

Stranke su suglasne da sve nesporazume u tumačenju ugovornih odredbi rješavaju sporazumno, u protivnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 13.

Ovaj Ugovor sastavljen je u (2) dva istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.


U Zagrebu, dana___________________DJEČJI VRTIĆ                                                                                                       KORISNIK USLUGE
Zastupan po ravnateljici Sandri Tomšić______________________                                                                         ____________________