Obavijest roditeljima o novoj koncepciji rada i cijeni usluga od 01.09.2023.g.

Objavio/la: Mali Svijet 16.03.2023.

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da će Dječji vrtić Mali svijet od 1. rujna 2023., dakle od početka pedagoške godine 2023./2024., primjenjivati  novu koncepciju i organizaciju rada.
Kao što Vam je poznato, u pedagoškoj godini 2022./2023., postali smo korisnikom Europskog socijalnog fonda iz kojeg  se  financiraju troškovi rada stručnog tima (psihologa, logopeda, radnog terapeuta), kao i troškovi opremanja senzorne sobe i svih ostalih prostora, uključujući kabinete logopeda i psihologa, radi provođenja odgojno-obrazovnog rada s naglaskom na senzornu integraciju. Također, radi daljnjeg podizanja kvalitete usluga, uveli smo i cjelodnevno učenje engleskog jezika u starijoj vrtićkoj skupini.
Financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda završava 23.08.2023., no Dječji vrtić Mali Svijet će nastaviti suradnju i radne odnose sa stručnim timom koji je zaposlen, radi kontinuiranog pružanja kvalitetne usluge i stručne potpore djeci od strane naših stručnih djelatnika iz područja pedagogije, psihologije, logopedije i senzorne terapije u vidu  individualnog i grupnog rada.
Štoviše, nastavit ćemo razvijati program senzorne integracije i program cjelodnevnog engleskog jezika. Radi reorganizacije i dodatnog povećanja kvalitete usluge svakog pojedinog korisnika usluge, planiramo smanjenje broja djece u skupinama.
Stoga, kako bi se u cijelosti provela planirana implementacija nove koncepcije uz tranziciju s financiranja iz sredstava Europskog socijalnog fonda na vlastita sredstva, uz zadržavanje i podizanje postojeće kvalitete usluga, postojeće Ugovore o pružanju usluga ćemo otkazati/raskinuti danom 01.09.2023.g., o čemu obavještavamo svakog Korisnika usluge ponaosob, te naknadno pristupiti sklapanju novih Ugovora o pružanju usluga.
Uzimajući u obzir sve navedeno, ekonomska cijena usluge od 1. rujna 2023. bit će 500,00 eura mjesečno.
Svim korisnicima naših usluga, čija su djeca upisana u ped.godini 2022/23 i ranije, do daljnjega  odobravamo popust od 50 eura.
Napominjemo kako će postojeći Korisnici usluga za djecu koja su trenutno u našem vrtiću imati pravo sklopiti novi ugovor do dana 30.06.2023.g. i time zadržati pravo kontinuiteta pohađanja vrtića u novoj pedagoškoj godini 2023./2024.
Tekst novog ugovora objavljen je na  https://www.malisvijet.hr/cijena/tekst-ugovora-za-pg-2023-24, a svi korisnici kojima sadržaj ugovora ili neki drugi gore spomenuti uvjeti neće biti prihvatljivi iz bilo kojeg razloga, moći će se na vrijeme prijaviti u druge vrtiće nakon objave rokova upisa.
Za one korisnike koji s nama ne potpišu novi ugovor do 30.06.2023.g. smatrat ćemo da da su odustali od korištenja naših usluga od 01.09.2023.g.
Napominjemo da svi ranije potpisani ugovori vrijede do 31.08.2023.g.
Naši bitni ciljevi kao odgojno-obrazovne ustanove su pružanje sveobuhvatne usluge odgoja i obrazovanja predškolske djece te poticanje razvoja i stjecanje novih znanja i vještina djeteta u različitim aspektima kroz individualni i grupni rad vrtićkih skupina, kako bi se postiglo poštivanje i zadovoljavanje djetetovih potreba i najboljeg interesa djece, na zadovoljstvo djeteta i njegovih roditelja, skrbnika odnosno udomitelja.


DV Mali svijet

 

Tablica izračuna mjesečne cijene od 01.09.2023. g.

 

ZAGREB
Ekonomska cijena programa mjesečno od 1.9.2023 Mjesečna cijena za roditelje do 31.8.2023 Mjesečna cijena za roditelje od 1.9.2023 Iznos sufinanciranja iz Proračuna GZ po cenzusu
500,00 € 146,00 € 327,46 € 172,54 €
500,00 € 126,09 € 307,55 € 192,45 €
500,00 € 106,18 € 287,46 € 212,36 €
500,00 € 86,27 € 267,74 € 232,26 €
OPĆINA STUPNIK
Ekonomska cijena programa mjesečno od 1.9.2023 Mjesečna cijena za roditelje do 31.8.2023 Mjesečna cijena za roditelje od 1.9.2023 Iznos sufinanciranja iz Proračuna Općine Stupnik
500,00 € 132,72 € 314,19 € 185,81 €
500,00 € 106,17 € 287,64 € 212,36 €
500,00 € 95,56 € 277,03 € 222,97 €
500,00 € 79,63 € 261,10 € 238,90 €
500,00 € 63,70 € 245,17 € 254,83 €
500,00 € 31,85 € 213,32 € 286,68 €
500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € treće dijete